Nebojte se komunikovat s policisty. V právu jste vy.

Manuál pro kontakt s policií ČR a obecní policií
Vzhledem k množícím se případům agresivních a nepřiměřených zákroků ze strany
strážníků obecních policií, dáváme k dispozici následující souhrn informací a postupů,
které by Vám měly pomoci bezproblémově kontakt s příslušníkem přežít.

 • Pokud Vás na ulici zastaví policista (příslušník Policie České republiky) nebo
  strážník obecní policie z důvodu nenasazené či „vadně“ nasazené roušky, v
  prvé řadě, a to zdůrazňujeme, zachovejte klid a zdržte se jakýchkoli náznaků
  agrese.
 • Noste s sebou tento manuál, abyste v případě obavy z nepřiměřeného
  zákroku byli schopni přesně a výstižně reagovat na nastalou situaci.
 • Příslušník Policie ČR může použít donucovacích prostředků pouze k ochraně
  své osoby, jiné osoby anebo k ochraně veřejného pořádku (viz § 53 zákona č.
  273/2008 Sb., o Policii České republiky).
 • Oprávnění strážníka obecní policie k použití donucovacích prostředků je ještě
  omezenější. Může je použít výhradně v zájmu ochrany bezpečnosti jiné osoby
  nebo své vlastní, majetku nebo k zabránění výtržnosti, rvačce nebo jinému
  jednání, jímž je vážně narušován veřejný pořádek (viz § 18 odst. 2 zákona č.
  553/1991 Sb., o obecní policii).
 • V případě náznaků agresivního jednání zejm. strážníků obecní (městské)
  policie citujte ustanovení § 18 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii
  (viz výše) a zdůrazněte, že použití donucovacích prostředků bez zákonného
  zmocnění je trestným činem zneužití pravomoci úřední osoby dle § 329
  trestního zákoníku.
 • Příslušníci Policie ČR i strážníci obecní policie mají právo od Vás požadovat
  prokázání totožnosti v případě podezření ze spáchání přestupku.
 • Doporučujeme se na místě nesnažit vyvrátit tvrzení o spáchání přestupku a
  totožnost prokázat. Odmítnutí prokázání totožnosti na výzvu totiž mohou
  příslušníci / strážníci považovat za neuposlechnutí výzvy, což lze považovat za
  přestupek proti veřejnému pořádku a na základě toho následně použít
  donucovacích prostředků (bez ohledu na to, zda oprávněně).
 • Prokázání totožnosti není bezpodmínečně nutné předložením občanského
  průkazu, příslušníci státní policie mívají zpravidla mobilní aplikaci s přístupem
  do evidence obyvatel a jsou schopni Vaši totožnost ověřit na místě na
  základě Vámi sdělených údajů. Předložení průkazu totožnosti Vám nelze
  uložit, není-li důvodných pochyb o tom, že informace, které sdělujete, jsou
  pravdivé. Totožnost lze prokázat například i svědecky.
  S ohledem na to, že setkání s příslušníkem Policie ČR či strážníkem obecní policie
  dnes může být spojeno s poměrně velkým stresem na obou stranách, doporučujeme
  postupovat spíše zdrženlivě. Níže uvádíme základní rady, jak postupovat, pokud Vás
  zastaví příslušník Policie ČR nebo strážník obecní policie:
 1. Žádejte sdělení důvodu zastavení.
 2. Na výzvu sdělte své jméno, příjmení a datum narození. Tyto údaje nejlépe
  prokažte občanským průkazem nebo jiným dokladem. Nemáte-li žádný
  doklad a sdělené údaje nebudou strážníci obecní policie považovat za
  dostatečné a budou vyhrožovat předvedením, zavolejte na linku 158 a
  žádejte příjezd hlídky Policie ČR se zdůvodněním, že Vás mají v úmyslu strážníci
  nezákonně omezit na svobodě pouze za účelem zjištění totožnosti, ačkoli jste
  údaje o své osobě sdělili.
 3. Pokud budete viněni ze spáchání přestupku, sdělte, že se spácháním
  přestupku nesouhlasíte a chcete, aby věc byla dále řešena ve správním
  řízení. Nic víc neříkejte. Pokud přijmete tzv. příkaz na místě (dříve „blokové
  řízení“, tj. zaplatíte-li na místě pokutu nebo přijmete jinou formu trestu), ztratíte
  právo následně se proti rozhodnutí o přestupku bránit. Zejména strážníci
  budou zřejmě zdůrazňovat riziko mnohem vyšší sankce ve správním řízení, než
  v rámci „příkazu na místě“. Pokud se ale chcete bránit, nemůžete příkaz na
  místě přijmout. V takovém případě bude věc předána k projednání
  v přestupkovém řízení.
 4. Příslušník / strážník je povinen na místě sepsat oznámení o přestupku, které
  Vám je povinen následně předložit k vyjádření. Doporučujeme se do
  oznámení nevyjadřovat, místo pro vyjádření proškrtnout, popř. dopsat:
  „Nevypovídám“ a vyfotit.
 5. V případě, že budete cítit ze strany kontrolujících strážníků obecní policie
  nebo příslušníků PČR jakýkoli náznak agrese, pokuste se požádat jakéhokoli
  kolemjdoucího, aby byl úkonu přítomen a případně Vám dosvědčil jeho
  průběh. Doporučujeme celou situaci nahrávat, ovšem ideálně skrytě, neboť
  otevřenou informaci o nahrávání nebo okázalé pořizování nahrávky někdy
  policisté / strážníci ve stresové situaci nezvládnou a jednají vyhroceně.
  Každopádně svolení příslušníků PČR či strážníků MP není k nahrávání třeba,
  jak vyplývá z ustanovení § 88 občanského zákoníku.
 6. Podezření z přestupku by následně mělo být předáno k řešení do správního
  řízení. Zde doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, nicméně i tak níže
  připojujeme stručnou právní analýzu.
  Související právní úprava viz Právní stanovisko – pravomoci vypracované Mgr.
  Vladimírem Mrkvičkou, advokátem, ze kterého vyplývá, že:
  PŘÍSLUŠNÍK POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY A STRÁŽNÍK OBECNÍ POLICIE MÁ SVĚŘENU
  PRAVOMOC VÝHRADNĚ K VYŘEŠENÍ PŘESTUPKU NA MÍSTĚ BLOKOVOU POKUTOU
  (PŘÍKAZEM NA MÍSTĚ). POUZE OVŠEM, POKUD S PŘESTUPKEM VYJÁDŘÍTE SOUHLAS.
  Orgán Policie České republiky a ani strážník obecní policie nemají zákonnou
  pravomoc kontrolovat dodržování povinností vyplývajících ze zákona o ochraně
  veřejného zdraví a předpisů vydaných k jeho provedení, jelikož tyto subjekty nejsou
  dle zákona o ochraně veřejného zdraví orgánem ochrany veřejného zdraví
  nadaným jakoukoli kontrolní pravomocí. Jedinou pravomocí, kterou tak orgán
  Policie České republiky či strážník obecní policie na poli zákona o ochraně veřejného
  zdraví (typicky nenošení roušky či respirátoru) disponují, je opět toliko pravomoc
  udělená zákonem, tedy projednat věc příkazem na místě včetně uložení pokuty.
  Ve světle výše uvedeného pak lze rovněž přijmout závěr, že by PČR ani OP neměly
  mít pravomoc k vyzývání k nasazení roušky či respirátoru „jménem zákona“, a to
  právě z toho důvodu, že nemají zákonem o ochraně veřejného zdraví svěřenu
  kontrolní a tedy ani jakoukoli preventivní pravomoc. Je to tedy v daném případě
  podobné situaci, jakoby dotyčného k nasazení roušky či respirátoru vyzýval náhodný
  kolemjdoucí. K nasazení roušky či respirátoru „jménem zákona“ by tak měl být dle
  zákona o ochraně veřejného zdraví oprávněn typicky pouze příslušný pracovník
  krajské hygienické stanice, neboť krajská hygienická stanice je na rozdíl od PČR či OP
  orgánem ochrany veřejného zdraví nadaným kontrolní a dozorovou pravomocí.
  Dle § 91 zákona o odpovědnosti za přestupky pak obecně platí, že správní orgán
  může příkazem na místě uložit pouze pokutu, pokud nestačí domluva, a obviněný
  nebo osoba jednající za obviněného, který je právnickou nebo podnikající fyzickou
  osobou, souhlasí se zjištěným stavem věci, s právní kvalifikací skutku, s uložením
  pokuty a její výší a s vydáním příkazového bloku. Příkazem na místě lze uložit pokutu
  nejvýše 10 000 Kč. Mladistvému obviněnému lze příkazem na místě uložit pokutu
  nejvýše 2 500 Kč; to neplatí, je-li mladistvý podnikající fyzickou osobou.
  Dle našeho názoru není ani Policie ČR ani strážník obecní policie oprávněn v dané
  věci zjišťovat jakékoli další údaje, vést vyšetřování apod. Jakékoli takto získané
  důkazy by tak bylo možno považovat za důkazy získané nezákonně a v případném
  následném správním řízení by k nim nemělo být přihlédnuto.
  Za Zdravé fórum
  Mgr. Ondřej Svoboda
  Mgr. Vladimír Mrkvička
  Mgr. Lenka Trkalová